10% от ясеновите пояси в обхвата на ДЛС – Балчик са изсъхнали, 80% са в процес на съхнене

Основният проблем се дължи на влошеното физиологично състояние на ясените – поради оскъдни валежи, влажностен дефици. Това е причината ясеновите дървета в полезащитните пояси на Добруджа да не са устойчиви на гъбни патогени и насекомни вредители, което води до зас­тра­ши­тел­но­то съх­не­не­то на го­ля­ма част от тях в Се­ве­роиз­точ­на Бъл­га­рия. Това коментира пред БНР специалистът по лесозащита и директор на Ин­сти­ту­та за го­ра­та към БАН проф. Геор­ги Геор­гиев. За разрешаването на проблема на 23 септември на територията на Държавно ловно стопанство – Балчик се проведе работна среща с участието на експерти от Се­ве­роиз­точ­но­то дър­жав­но пред­прия­тие, от Ин­сти­ту­та за го­ра­та към БАН, Ле­со­за­щит­на стан­ция – Вар­на и Ре­гио­нал­на ди­рек­ция по го­ри­те – Вар­на и други.

При про­бов­зе­ма­не­то са ус­та­но­ве­ни ко­роя­ди и дру­ги вре­ди­те­ли – общо над 10, кои­то се развиват по стеблата и клоните и уни­що­жа­ват ед­ни от най-важ­ни­те по­ле­за­щит­ни съо­ръ­же­ния в Се­ве­роиз­то­ка.„При влошено физиологично състояние на дърветата те стават уязвими, короядите в нормални условия не причиняват такива вреди. По принцип те засягат слаби дървета, нещо, което се наблюдава в момента“, обясни проф. Георгиев.
Проблемът е регистриран в началото на миналата година, и оттогава насам се изследват проби и обсъждат мерки за справяне с проблема, който се задълбочава. Засегнати са пояси на територията на три по­де­ле­ния: ДЛС-Бал­чик, ДГС-Ге­не­рал То­ше­во и ДГС-Доб­рич.

Всеобщото мнение е, че не се препоръчва борба с вредителите, а се налага сеч и залесяване с по-устойчиви видове.

„Аз не препоръчвам борба с вредителите, защото тя ще е скъпоструваща и в това състояние това не е конструктивен подход“, каза още проф. Георгиев.

На територията на Североизточното държавно предприятие има 4000 километра пояси. 42 процента от тях се намират на територията на Държавно ловно стопанство – Балчик. От тях 20 процента са поясите с ясенови насаждения, към момента са поразени напълно 10 на сто, а около 80 процента са процес на съхнене, е равносметката на заместник – директора на ловното стопанство в Белия град инж. Радослав Радев. Той припомни, че преди 20-30 години такъв проблем е наблюдаван при американския ясен, който е бил изсечен и реконструиран. В момента сериозният процес на съхнене са наблюдава по планинския му вид. „Вероятно при тези условия – на ветрове, засушаване и опалване, това е възрастта му на живот“, коментира лесовъдът.
Освен че са нужни спешни решения, трябват средства и сериозна работна ръка за подмяна на тези живи съоръжения, които, за да изпълняват предназначението си, трябва да достигнат поне 13 метра, каквито ясенът най-бързо постига.

„Опитваме по международни проекти да осигурим финансиране. Ако тотално рухнат тези пояси, опасявам се, че дори и да намерим пари, няма да има работна ръка“, коментира инж. Радев.

Наблюденията показват, че поясите се влошават, каза инж. Тодор Гичев – директор на Регионалната дирекция по горите – Варна, и заяви, че най-належащите ще бъдат изсечени 100 процента, за да започне възстановяването.

Полезащитните пояси са оазисът на птиците в Добруджа, в тях гнездят над 35 вида птици, посочи на работната среща Михаил Илиев от Българското дружество за защита на птиците. Затова в дългосрочен план е много важно да се възстановят, каза екологът.

Обичайно всяка есен се извършват залесителни мероприятия в поясите, те ще продължат и през тази.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *